Római Katolikus Egyház

Általános Információk
 

Római Katolikus Egyházközség

Plébános:      Barotai Endre Péter
Postacím:   2234 Maglód Szent István tér 1 - 3.
Telefon:    +36 29 325 169
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Szentmisék rendje:   szombat 1700  (nyári időszámításkor 1800)
vasárnap 0830
A hétköznapi és ünnepnapi szentmisék rendje változó 
Képviselőtestületi ülés:   szükség szerinti gyakorisággal, általában a szombati mise után
Közösségi összejövetel:   minden hónap második szombatján
Templom titulusa:   Rózsafüzér királynéja
Búcsúnap:   Október első vasárnapja

 

Felépült: 1936-ban, Irsy László tervei szerint

A MAGLÓDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTRKINTÉSE

A maglódi leányegyházat Sunyi Ádám üllői plébános idejében 1748. május 28-án csatolták Ecserhez, és Plániczky Márton ecseri plébános lelkigondozása alá került. Ebben az időben Maglódon semmilyen istentisztelet nem volt.

1823-ban a község építtetett egy iskolát a maglódi leányegyháznak egyházmegyei hozzájárulással, mely a patak partján volt és amelyben egy imaház volt található a maglódi katolikusok részére.

1891-ben nyilvános árverésen megvételre került az egyházi belsőség melletti ház és telek, majd a következő évben a kápolnát ünnepélyes keretek között felszentelték. Ugyanebben az évben a kápolna és az iskola átalakításra került.

1910 végén Drien István kerületi esperes elnöklete alatt a maglódi iskolaszék elhatározta egy helyi káplánság megszervezését. Az akkori ecseri plébános lemondott a maglódi párbérjövedelméről, majd

1911. január 1-én Tímár Ambrus az első helyi káplán megérkezik, aki 1912 őszéig volt Maglódon.

Őt követte Semsey Zoltán, aki 1916. szeptemberéig volt helyi káplán. Az ő idelyében említésre méltó esemény nem történt sem az egyházközség, sem a község életében. Ezekben az években jelentősen növekedett viszont az egyházközség és Maglód lakosainak száma a parcellázások következtében. Mindezek ellenére sajnos a fejlődés arányában nem létesülhettek egyházi és polgári intézmények (községháza, iskolák, templom...), nem beszélve az első világháború káros következményeiről.

1916. szeptember 5-én érkezett Németh János Maglódra. A világháborút követő huszas évektől a községben is elindult az ujjáépítés. A régi iskola helyébe két ? hat és három tantermes ? iskola épült. A községen áthaladó akkori vármegyei út szilárd burkolatot kapott, a villanyvilágítást bevezették. Több intézmény és egyesület jött létre. Maglód lakossága a bevándorlásokkal lassú ütemben, de fokozatosan emelkedett, így a katolikus egyházközség is szépen fejlődött.

1918 őszén a helyi káplánság önálló lelkészséggé alakult. Az akkori ecseri plébános Igaz Péter halálával a javadalmi földeket kettéosztották és a maglódi lelkészség plébániává szerveződött. Az egytantermű katolikus iskola megszűnt, végleges harangozói állás alakult. A telepi részen köztemető nyílt és a katolikus temetőt megnagyobbították.

Ezekben az években mind égetőbbé váló probléma várt még megoldásra. A lakosság beköltözésével a katolikus hívek száma mindjobban növekedett úgy, hogy az öreg faluban lévő szűk, egyszerű imaház részben kicsinynek bizonyult, részben a katolikus hívek tömegétől távol esett. Legnagyobb akadály az anyagi javak előteremtése és egy megfelelő központi hely megszerzése jelentette. Végül megvételre került az akkori Wodianer utca ? ma Fő utca ? 14. szám alatti házas telek a mellette lévő üres telekkel. Kölcsönökből, gyűjtésekből, valamint a régi imaház és a plébánialak árából felépült az egyhajós, három boltszakaszos barokk stílusú templom, az említett házat pedig plébániai épületté nagyobbították és alakították át.

1936. augusztus 09. A felszentelt új templomba áthozzák az Oltáriszentséget a régi Luther utcai kápolnából.1936. augusztus 9-én dr. Hanauer Á. István megyéspüspök szentelte fel a templomot. A következő években kisebb építkezések történtek (sekrestye, plébánia melléképület).

1944 végétől 1945 tavaszáig itt is végig vonult a második világháború szele. A háború Németh János plébános egészségét is megviselte, így 1945. májusától betegszabadságra kellett mennie. 1946. december 26-án hunyt el. Emlékét hirdeti a szép templom, melynek felépítésén közel 20 évig fáradozott.

1945. júniusától Szégner László hódmezővásárhelyi hitoktató kapott adminisztrátori kinevezést, aki mindösszesen egy évet szolgált Maglódon.

1946. júniusától Gát István vette át az egyházközség irányítását. Tizenöt évi maglódi működésének külsőkben megnyilvánuló legértékesebb eredménye a templom belsejének teljes megújítása volt, beleértve az új festést, új oltárt, új gyóntatószéket, áldoztató rácsot, keresztkutat, örökmécsest, stációkat, szobrokat a kis mellékoltárokkal. A templom festményeit dr. Dénes Jenő és Lelkes Béla festőművészek, az ötvös munkákat Iván István ötvösművész, a stációkat Máriahegyi szobrászművész, míg a templom ablakainak festését Kopp József fóti üvegfestő-lakatosmester készítették. Az új padokat Sallay Imre asztalosmester, egyéb munkálatokat pedig Simon József és Hittner Károly ? valamennyien helybéli lakosok ? munkájukat dicséri.

1944 végétől 1945 tavaszáig itt is végig vonult a második világháború szele. A háború Németh János plébános egészségét is megviselte, így 1945. májusától betegszabadságra kellett mennie. 1946. december 26-án hunyt el. Emlékét hirdeti a szép templom, melynek felépítésén közel 20 évig fáradozott.

1945. júniusától Szégner László hódmezővásárhelyi hitoktató kapott adminisztrátori kinevezést, aki mindösszesen egy évet szolgált Maglódon.

1946. júniusától Gát István vette át az egyházközség irányítását. Tizenöt évi maglódi működésének külsőkben megnyilvánuló legértékesebb eredménye a templom belsejének teljes megújítása volt, beleértve az új festést, új oltárt, új gyóntatószéket, áldoztató rácsot, keresztkutat, örökmécsest, stációkat, szobrokat a kis mellékoltárokkal. A templom festményeit dr. Dénes Jenő és Lelkes Béla festőművészek, az ötvös munkákat Iván István ötvösművész, a stációkat Máriahegyi szobrászművész, míg a templom ablakainak festését Kopp József fóti üvegfestő-lakatosmester készítették. Az új padokat Sallay Imre asztalosmester, egyéb munkálatokat pedig Simon József és Hittner Károly ? valamennyien helybéli lakosok ? munkájukat dicséri.

A képeken a főoltár és a két kis mellékoltár látható (1950-es évek)

Gát István kanonok, ny. esperes plébános úr 15 évi itt tartózkodását követően ? többszöri kérésére ? 1961-ben Rákoskeresztúrra nevezték ki, ahonnan 1988-ban nyugdíjba vonult. 1989. december 28-án, 87 évesen a Pesti úton autóbalesetben elhunyt.

Utóda Horváth József kanonok, c. esperes-plébános úr lett, aki Kistarcsáról 1961. október 10-én foglalta el itteni állomáshelyét. A következő években felújításra került a templom homlokzata, az egész külső falrész, az igen megrongálódott plébánia épület külső része. 1966-ban VI. Pál pápa ajándékaiból, amit a magyar katolikusoknak adott a zsinaton járt püspök atyák által, a maglódi katolikus templom egy új piros táblás, aranymetszésű misekönyvben részesült. Két évvel később bevezetik az elektromos áramot a plébániára és azon keresztül a templomba és így villanyvilágítás váltja fel az addig higany-gőz lámpákat. Orgona, amely a kóruson kapott helyet (1950-es évek)1972-ben új orgona készült a Fővárosi Orgonagyárban Szigeti Kilián pannonhalmi főiskolai tanár tervei alapján. Az orgona Szeidl János vezetésével készült el, május 9-11. napjaiban szerelték fel és 11-én az esti misén szólalt meg először

A következő évben pedig elkészült az új szembemiséző oltár kovácsoltvasból. Az orgonát az oltárral együtt 1975-ben a bérmálás alkalmával áldotta meg Zajd József püspök úr. Horváth József k. plébános úr 1978. novemberében részt vett a Maglódi Református Egyházközség új templomának ünnepélyes felszentelésén.

A templom előtt található három darab harang, melyeket 1925-ben Slezák László harangöntő mester készítette Budapesten. 1982. januárjában a harangok villamosítása is elkészült. Néhány adat a harangokról:

Nagy harang:       súlya 130,8 kg.         60 cm. átmérőjű
Közép harang:     súlya 56,5 kg.           45 cm. átmérőjű
Kicsi harang:        súlya 31 kg.              40 cm. átmérőjű

Ebben az évben az egyházközség vendége volt Tábor Ernő, a stockholmi királyi opera tagja.

1986-ban ünnepelte a maglódi egyházközség a templom 50 éves jubileumát, valamint Horváth József kanonok, plébános úr itt tartózkodásának 25 éves évfordulóját. Egyházi vonatkozású hír, hogy 1990. február 9-én a Parlamentben Németh Miklós akkori miniszterelnök és Agostino Casaroli bíboros államtitkár megállapodást írt alá Magyarország és a Szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról. A következő év augusztusában II. János Pál pápa először látogatott Magyarországra.

1996. augusztusában Horváth József kanonok, plébános úr 35 éves maglódi szolgálata után nyugdíjba vonult, Hatvanba költözött és két évvel később elhunyt.

Utóda dr. Hornyák Imre plébános úr lett, akinek az itteni szolgálati ideje alatt új tetőzetet kapott a plébánia épülete, valamint teljes felújításra és átalakításra kerültek a belső helyiségek. Felépült a közösségi épület a garázzsal és megtörtént a plébánia udvarának parkosítása. 1998-ban új palatetőt kapott a templom. Két és fél éves szolgálati ideje alatt külsőleg jelentősen megújult a maglódi katolikus plébánia. 1999. januárjától Keszthelyi Ferenc megyéspüspök Szegedi László tápiósülyi plébánost bízta meg püspöki kormányzóként a plébánia irányításával, majd

2000. augusztusától Barotay Endre plébános úr kapott kinevezést. A közösségi épület kívülről, belülről elnyerte végleges formáját. Még abban az évben a plébános úr Sülysáp második plébánosa lett (sápi plébánia vezetése). Évente egy alkalommal rendszeresen megrendezésre kerül egy komolyzenei koncert a Vermes Péter Művészeti Napok keretében. 2004. második felétől jelentős átalakítás kezdődött a templombelsőt illetően. A szentéj megnövelésével a két mellékoltár a szentéjbe került, az áldoztató rács eltűnt és az egész tér márványburkolatot kapott.

A MAGLÓDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNOSAI

Tímár Ambrus      1911 - 1912
Semsey Zoltán   1912 - 1916
Németh János   1916 - 1945
Szégner László   1945 - 1946
Gát István   1946 - 1961
Horváth József   1961 - 1996
dr. Hornyák Imre   1996 - 1999
Barotai Endre   2000 -
RizVN Login