Pályázat - Óvoda igazgatói munkakör ellátására

Feltöltve: 2024-03-27

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Maglód Város Önkormányzata pályázatot hirdet a

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda (Maglód, Rákóczi u. 1-3.)

Óvoda igazgatói

munkakör ellátására.

Betöltendő állás jogviszonya:

köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Az igazgatói megbízás időtartama:

5 évre (2024. augusztus 1-től 2029. július 31-ig) szól

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett. Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.

Az illetményre és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet, továbbá Maglód Város Önkormányzatának önkormányzatai rendeletei az irányadóak.

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
 • 2 év vezetői gyakorlat
 • Nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1) – (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Hozzájáruló nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program
 • végzettséget igazoló iratok másolata

A pályázat benyújtási módja, határideje: A pályázatot a Közszolgálati Állásportál internetes oldalán történő megjelenést követő 30 napon belül lehet benyújtani Maglód Város Önkormányzat Polgármesterének címezve elektronikus úton hivatali kapun vagy email-ben a bobak.marta@maglod.hu címre megküldve.

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelő, érvényes pályázatokat benyújtó pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az óvodavezető kinevezéséről.

 • A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra határidő lejártát követő 30 napon belül.
 • Állás betöltésének időpontja: 2024.08.01.Legfrissebb híreink