Tájékoztatás a helyi adók változásairól

Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban Módtv.) rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021. január 1-jétől – a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV határozata szerint, melyet minden érintett adózó részére ez év elején készít el az állami adóhatóság. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell megfizetni a NAV tájékoztatása alapján a 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi elnevezésű számlára.

 

2021. január elsejétől kezdve adócsoportunk nem tud tájékoztatást adni az aktuális évben esedékes gépjárművek adózásával kapcsolatban, ezért kérjük, hogy kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak!

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. A mentességekről szóló hatósági adatszolgáltatást önkormányzati adóhatóságunk 2021. január 12-én teljesítette.

Abban az esetben, ha a továbbiakban jogosult a gépjárműadó tekintetében mentességre azonban azt az állami adóhatóság automatikusan nem tudta figyelembe venni, úgy a mentességet, illetve pl. gépjármű eltulajdonítása esetén a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető lesz a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

A Módtv. rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. január 1-jétől) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti (pl. : 20HIPA, 21HIPA).

Az E-önkormányzat portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) felületén a fenti, helyi iparűzési adó űrlapok 2020. december 31-jei hatállyal visszavonásra kerültek. Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy az adóelőleg bejelentés, a változás bejelentés, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 39. § (3) bekezdése alapján történő adózási mód (KATA) változásainak bejelentése továbbra is az E-önkormányzati portál „Bejelentkezés, változás-bejelentés” elnevezésű űrlapján lehetséges.

A Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak (a KKV. törvény alapján akár az egyéni vállalkozó is minősülhet ilyennek) a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A fentiek értelmében a vállalkozóknak nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg esetében a felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a NAV tájékoztatása szerint, annak honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban lesz rövidesen elérhető.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Maglód város önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság automatikusan módosítja a fizetendő adóösszeget, abban az esetben, ha határidőben beérkezett nyilatkozatuk szerint a 2021. adóévben a Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózási formát választották.

Jegyzői hatáskörben az önkormányzati adóhatóság által az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 221. § (2) bekezdése alapján kiszabott mulasztási bírságok tekintetében (amennyiben adózó adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségének hiánytalanul, a jogszabályoknak megfelelően, határidőben eleget tett), a bírságok a 2020. adóévben hivatalból mérséklésre kerültek a fenti jogszabály hely „A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető” rendelkezése értelmében.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy adóhatóságunk döntése alapján a fenti jogszabályhely alkalmazása során kiszabott mulasztási bírságok mérséklése, illetve elengedése a továbbiakban minden esetben kérelemhez kötött. A fizetési kedvezményi, könnyítési kérelmek 2021. január elsejétől gazdasági társaságok esetében is illetékmentesek.

Köszönjük, hogy adókötelezettségeik betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak városunk további fejlődéséhez.

Adócsoport

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login