Tájékoztatás helyi iparűzési adóelőleg bevallásáról, fizetéséről, adóelőleg módosításának kérvényezéséről

Tisztelt Adózóink!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben Önök egyéni vagy társas vállalkozók, úgy a helyi iparűzési adóban 2018. évben is adóelőleget kötelesek bevallani és befizetni, amit általában a megelőző helyi iparűzési adóbevallás vagy egyes esetekben bejelentkezés adatai alapján kell teljesíteniük. Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 46. § alapján önadózás útján kell teljesíteni.


Adózó az Art. 3. számú melléklet II.A.1. a, pontja alapján az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg.


Az adózónak – külön kérelem alapján – lehetősége van arra, hogy az Art. 69. § alapján az adóelőleg módosítását kérje abban az esetben, ha előlegét az előző időszak adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A bázis év adatai alapján megállapított adóelőleget tehát az adóév tényleges helyzetéhez lehet igazítani.

 
Adózónak a kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, másrészt pedig számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.


Az előleg módosítását kizárólag az esedékességig, azaz 2018. szeptember 17. előtt benyújtott kérelemben lehet kérni. A kérelem benyújtására a „Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására” elnevezésű űrlap szolgál, amely elérhető az önkormányzati adóhatóság honlapján.

 
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban Air.) 48. § d) pontja szerint az adóhatóság a kérelmet nyolc napon belül végzéssel visszautasítja, ha jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett.


A kérelem idő előttinek minősül, ha az iparűzési adóbevallást, melyben adózónak a módosítani kért adóelőleget be kell vallani, még nem nyújtotta be.
A kérelem elkésett, ha adózó az adóelőleg módosítás iránti kérelmet az adóelőlegfizetési kötelezettség esedékességét követően nyújtotta be.


Felhívjuk figyelmét, hogy az IFRS-eket alkalmazó adózó, aki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/L. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik, nem élhet az Art. 69. §-a szerinti adóelőleg módosítása iránti kérelmemmel.


Az Art, az Air. 36. §-a és 79. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján 2018. január 1-jétől jelentősen megváltozott a kapcsolattartás formája és módja. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüsztv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában is ekként szerepel.


Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóknak a kérelem benyújtására csak elektronikus úton az e-Papír (https://epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül van lehetősége.


Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltak szerint szíveskedjenek eljárni!


Maglód, 2018. szeptember 03.


Maglód Város Önkormányzati Adóhatósága

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login